Υπολογιστές & Υγεία

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Το σύνδρομο της οθόνης
Συμπτώματα από την χρήση της οθόνης
Πρόληψη από την χρήση συμπτωμάτων οθόνης
Παθήσεις από τη κακή στάση του σώματος
Ψυχικά συμπτώματα από την χρήση Η/Υ
Προληπτικά μέτρα
Επίλογος